Union teacher scales Kilimanjaro, ready to tell students